вівторок, 19 травня 2020 р.

Про особливості перевірки письмового переказу чи твору в умовах дистанційного навчанняПроведення і оцінювання письмового перказу і твору в умовах дистанційного навчання має певну специфіку. 
Щодо переказу, то можливі такі варіанти написання:
Варіант 1. Текст переказу учитель читає учням у вайбер-групі або використовує скайп. Після написання і перевірки переказу упродовж відповідного часу учні надсилають роботу учителеві на його пошту.
Варіант 2. Текст переказу як фото учитель демонструє упродовж визначеного часу, скориставшись одним  із доступних учням каналів зв'язку, учні пишуть переказ і надсилають свої роботи у визначений учителем час для перевірки.

Важливо у кожному з варіантів  передбачити час роботи, щоб забезпечити самостійність виконання завдань. Звичайно, рівень об’єктивності за таких підходів буде значно нижчим.

Для того, щоб учні написали твір, достатньо, скориставшись одим із зручних способів зв'язку, оприлюднити тему чи теми твору і зазначити час, до якого необхідно надіслати роботи для перевірки.
Специфіка усного твору як виду контрольної роботи полягає в тому, що учитель має оцінити живе мовлення учнів. Якщо в класі до 10 учнів, зробити це можна в телефонному режимі по кілька прослуховувань на день. Коли ж учнів багато учитель фізично не в змозі вислухати кожного, доцільними будуть голосові повідомлення, записані учнями й надіслані учителеві.Вимоги до оцінювання монологічного мовлення
Рівень
Бали
Характеристика змісту виконаної роботи
Грамотність
Припустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок
Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

1
Учень (учениця)будує лише окремі не пов’язані між собою речення; бідне лексичне і граматичне оформлення роботи.
15-­16
і більше

I. Початковий
2
Створений учнем (ученицею) текст (висловлювання) характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; лексика і граматична будова  мовлення потребують збагачення й урізноманітнення.
13­-14
9­10
I. Початковий
3
Учень (учениця)демонструє висловлювання, що не є завершеним текстом; у роботі порушена  послідовність й чіткість викладення власних думок; недостатньо сформовані вміння дотримуватися змістової і стилістичної єдності; активний словник біднийграматична будова висловлювання недосконала.
11­-12

II. Середній
4
Створений учнем (ученицею) текст (висловлювання) за обсягом становить трохи більше половини від норми й характеризується  певною завершеністю, зв’язністю;   бракує повноти, ґрунтовностіпослідовності й переконливості у формулюванні думок; порушено пропорційність композиційних частин; чіткішого розмежування потребують основна й другорядна інформація; урізноманітнення потребує лексико­фразеологічний запас і граматична будова; немає самостійних суджень і висновків.
9­-10

5
За обсягом робота близька до норми, композиційно завершена;   проте потребує більше самостійних суджень, узагальнень і ґрунтовних висновків; удосконалення потребує лексичне оформлення; основна думка формулюється невиразно, стандартно; бракує сильних аргументів, яскравих мовних засобів.
7-­8
7­8
6
За обсягом висловлювання сягає норми; композиційна будова пропорційна; для повного розкриття теми бракує доказовості, самостійних суджень; виклад загалом зв’язний, але учень не вміє самостійно творчо мислити, належно аргументувати думки, влучно добирати слова й вирази, демонструвати багатство синтаксичних конструкцій.
5-­6

III. Достатній
7
Учень (учениця) виявляє обізнаність із теми; демонструє здатність самостійно створювати зв’язний, із елементами самостійних суджень текст, (з урахуванням виду  переказу), вдало добирає лексичні засоби (використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але подекуди порушує логіку викладу думок; бракує сильних аргументів на користь  основної думки; потребує вдосконалення грамотність і збагачення засобами виразності активний словник.
4
5­6
8
Учень (учениця) самостійно будує  (з урахуванням виду переказу), осмислене висловлювання; виявляє обізнаність із теми, добирає переконливі аргументи на користь власної позиції, однак словник, граматичне і стилістичне оформлення роботи потребують урізноманітнення.
3
9
Учень (учениця) демонструє здатність самостійно будувати висловлювання певного обсягу, типу і стилю, добираючи й упорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал; виклад думок послідовний, достатній для розкриття теми, логічний (з урахуванням виду переказу); авторська позиція загалом чітка й зрозуміла; вдало дібрано лексичні засоби, однак потребує вдосконалення граматичне оформлення роботи; урізноманітнює синтаксичну будову твору; демонструє навички робити висновки й узагальнення; розмежовувати сильні й слабкі аргументи.
1+1 (НЕГРУБА)
IV. Високий
10
Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням виду переказу) текст, орієнтований на комунікативне завдання, чітко дотримується композиційної пропорційності, висловлює власну думку, аргументує різні погляди на проблему (зіставляє свою позицію з авторською), робота демонструє багатий активний лексико­фразеологічний словник, граматичну правильністьдотримується стильової єдності й виразності тексту. У роботі бракує засобів мовної виразності.
1
3
11
Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням виду переказу) оригінальний текст, орієнтований на комунікативне завдання, чітко дотримується композиційної пропорційності, висловлює власну думку, аргументує різні погляди на проблему (зіставляє свою позицію з авторською), робота демонструє багатий активний лексико­фразеологічний словник і мовну  грамотність; здатність творчо мислити, уявляти, фантазувати, дотримується стильової єдності й виразності тексту; використовує мовні засоби виразності.
1 (негруба)
2
12
Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням виду переказу) яскравий оригінальний за ідеєю й мовним оформленням текст, орієнтований на комунікативне завдання, чітко дотримується композиційної пропорційності,   висловлює власну думку, аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, робота демонструє багатий активний лексико­фразеологічний словник і мовну  грамотність; здатність творчо мислити, уявляти, фантазувати, робота відзначається стилістичною довершеністю, наявністю оригінальних мовних засобів виразності.
Робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю й різноманітністю, стилістичною довершеністю.
1

Немає коментарів:

Дописати коментар