субота, 27 лютого 2021 р.

Про засідання творчої групи учителів української мови і літератури «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання»

26 лютого 2021 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання творчої групи учителів української мови і літератури «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання» (для участі у заході було зареєстровано більше 60 осіб). 
Мета заходу – узагальнити і систематизувати відомості із сучасної методики навчання української мови щодо структури компетентнісно зорієнтованого уроку та організації дистанційного навчання; удосконалити уміння словесників реалізувати компетентнісний підхід до навчання української мови шляхом планування форми конспекту уроку словесності, його типу, змісту та структури, використання елементів різних технологій навчання, зокрема дистанційного, сучасних методів, прийомів і форм роботи з метою реалізації державної мовно-літературної політики. 
Про освітні парадигми (розвивальне та особистісно орієнтоване навчання, компетентнісну освіту) учасників заходу інформувала доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук Городецька О. В. Функцію учителя на компетентнісно орієнтованому уроці як коучера окреслила учитель української мови і літератури Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї» Великогаївської сільської ради Тернопільської області Майка О. Р. Шляхи і методи розвитку комунікативної компетентності на основі формування ключових компетентностей крізь призму реалізації наскрізних змістових ліній та змістових ліній чинних програм у зошитах з української мови для 5 – 9 класів видавництва «Грамота» за редакцією Н. А. Антонюк висвітлила доцент кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук Комінярська І. М. Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісно орієнтованого уроку української мови (за О. В. Голик) озвучила методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Кондирєва М. М. У рамках практичної частини заходу на основі скрупульозного аналізу чинної програми, урахування відповідних методичних нюансів учасникам було запропоновано укласти з умовою мінімальних часових витрат таблицю як альтернативу традиційному конспекту особистісно зорієнтованого уроку української мови у 6 класі «Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». Розвивальна мета уроку – розвиток різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання і письма) в єдності з мовною змістовою лінією; виховна – формування шанобливого ставлення до української мови, прагнення викорінювати мовні покручі, зокрема у мовленні підприємця. Крім цього, ще й було змодельовано алгоритм підготовки до проведення і проведення уроку на таку ж тему в умовах дистанційного навчання. На завершення роботи учасникам заходу було запропоновано обмін думками щодо доцільності з метою підготовки до уроку виготовлення технологічної чи ментальної карти, кластера, схеми, моделі, плану, тез як ефективних, більш інформативних і дієвих прогнозів діяльності учителя. 
Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Мочук О. Б. 
Відеозапис заходу можна переглянути ТУТ. 

 Методичні рекомендації учасникам засідання творчої групи учителів української мови і літератури «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання» 
 1. Для того, щоб учитель міг реагувати на виклики сучасності, бути конкурентоздатним у сучасному інформаційному просторі, сприяти активному сприйняттю навчального матеріалу, необхідно широко популяризувати інформацію про зміст парадигми компетентнісна освіта, розвивальне та особистісно орієнтоване навчання, що забезпечить реалізацію їх у процесі мовно-літературної освіти у закладах загальної середньої освіти. 
2. Опрацювати зміст методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Організація дистанційного навчання у школі» (травень 2020 року) і неухильно дотримуватися їх для створення комфортних та сприятливих умов дистанційного та змішаного навчання для учнів, належного рівня реалізації вимог чинних програм з української мови, дотримання санітарно-гігієнічних норм під час роботи за комп’ютером. 
3. Задля забезпечення системності у роботі на уроках української мови і в позаурочний час на належному рівні виконувати трудові функції, такі як застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій; партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу; організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища; управління освітнім процесом; безперервного професійного розвитку. При цьому варто демонструвати рівень сформованості відповідних особистісних та професійних компетентностей, зокрема мовно-комунікативної, предметно-методичної, інформаційно-цифрової, психологічної, емоційно-етичної, педагогічного партнерства, інклюзивної, здоров’язбережувальної, проєктувальної, прогностичної, організаційної, оцінювально-аналітичної, інноваційної, здатності до навчання упродовж життя, рефлексивної. 
4. З’ясувати й усвідомити нові функції учителя (учитель – коучер, людина, яка здатна допомогти досягти учням визначених цілей) й учнів (активних учасників творення освітнього процесу) під час проведення компетентнісно зорієнтованих уроків української словесності як такі, що сприяють ефективній комунікації, самостійному та інтерактивному навчанню, міцності засвоєння знань та формуванню предметної і ключових компетентностей. 
 5. Необхідно усвідомити систематизовані відомості із сучасної методики навчання української мови щодо структури компетентнісно зорієнтованого уроку та організації дистанційного навчання задля удосконалення уміння учителів реалізувати компетентнісний підхід до навчання української мови шляхом планування різних форм конспекту уроку словесності, варіантів його типу, змісту та структури, використання елементів різних технологій навчання, зокрема дистанційного, сучасних методів, прийомів і форм роботи з метою реалізації державної мовно-літературної політики – предметної комунікативної компетентності і ключових компетентностей (реалізація наскрізних змістових ліній, змістових ліній чинних програм з української мови у 5 - 11 класах).
 6. Удосконалювати уміння педагогічних працівників укладати конспект (у формі розлогого чи стислого конспекту, технологічної чи ментальної карти, кластера, схеми, таблиці, моделі, плану, тез) компетентнісно зорієнтованого уроку української мови з елементами дистанційного навчання, що забезпечить підвищення рівня ефективної індивідуальної підготовки до уроку, якості й комфортності його проведення, а також конструктивній рефлексії.
 7. Щоб реалізувати практичні основи конструювання компетентнісно зорієнтованого уроку української мови (за О.В. Голик) згідно з вимогами чинних програм, необхідно активно застосовувати сучасні підходи до побудови уроку, вибору його форми, добору методів, вправ, прийомів, активностей та типів завдань, які найперше мають сприяти формування й розвитку в учнів комунікативної компетентності і як ключової, і як предметної, активізації пізнавальної діяльності учнів, мотивації їх до навчальної діяльності та рефлексії за підсумками роботи. 8. Систематично поповнювати власну педагогічну скарбничку методичним інструментарієм, придатним для використання на всіх етапах уроку словесності та в позакласній роботі з метою організації якісного освітнього процесу навчання української мови на основі урахування інтелектуальних здібностей (вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестетичний, міжособистісний, внутрішньоособистісний, музичний, натуралістичний та екзистенційний види інтелекту, які не можна виміряти за допомогою тестів) учнів (за теорією Говарда Гарднера). 9. На засіданнях професійної спільноти учителів української мови і літератури обговорити питання «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання», запланувати на майбутнє заходи з обміну досвідом роти учителів-словесників з порушеного питання і анонсувати у засобах масової інформації адреси цікавих методичних розробок.

Немає коментарів:

Дописати коментар