вівторок, 22 листопада 2016 р.

Упродовж 2016-2018 років працюватиме школа молодого учителя української мови і літератури

 
   План роботи школи молодого учителя української мови і літератури

Проблема. Науково-методичні засади сучасного уроку словесності.
Мета школи молодого учителя української мови і літератури озброєння вчителя-словесника знаннями про досягнення сучасної методики навчання української мови і літератури та технології навчання для розвитку фахових компетенцій і удосконалення майстерності, розвитку творчого потенціалу.
  
Основні завдання роботи школи молодого вчителя:
-                 поглиблення психолого-педагогічних знань та знань з теорії і методики навчання й виховання;
-                 сприяння оволодінню положеннями основних нормативних документів щодо мовно-літературної освіти;
-                 удосконалення умінь здійснювати ефективний відбір доцільних прийомів методів, форм, елементів технологій для роботи на уроці шляхом самоаналізу уроку;
-                 заохотити до використання на практиці передового педагогічного досвіду;
-                 розвивати ініціативу і креативність, стимулювати новаторські пошуки щодо апробації та впровадження освітніх інновацій.
   

Зміст роботи
Дата проведення

1

Майстерність не є якимось особливим мистецтвом,
 що вимагає таланту, але це спеціальність,
якої треба навчатись…
А. С. Макаренко
Педагогічна вітальня «Основні напрями роботи учителя-словесника»
1.     Знайомство з молодими фахівцями «Розповідь про себе як учителя словесності та враження від педагогічної діяльності».
2.     Анкетування «Вивчення запитів молодих учителів щодо надання методичної допомоги».
Теоретична частина
1.   Нормативні документи Міністерства освіти і науки України, що регулюють якість мовно-літературної освіти.
2.     Бібліографічний огляд науково-педагогічної літератури та обговорення її новинок.
Практична частина
Методичні рекомендації щодо:
- складання календарно-тематичних планів,
- поурочного планування,
- ведення журналів обліку успішності учнів,
- перевірки зошитів.
Робота між засіданнями
Написати есе «Ідеальний урок»


Березень 2016 року

2

Творчість, майстерність, досконалість – це,
насамперед, наполеглива праця.
В. Сухомлинський
Проблемний стіл «Структурні компоненти сучасного уроку словесності і його самоаналіз»
Теоретична частина «Домінантні елементи структури уроку та його самоаналіз»
1.     1. Епіграф уроку і його роль у виборі шляхів, методів та прийомів реалізації теми уроку.
2. Навчальний, розвивальний та виховний аспекти уроку.
3. Мотиваційна канва уроку.
4. Етапи реалізації уроку: підготовка, проведення, самоаналіз.
Практична частина
Вироблення алгоритму самоаналізу уроку української мови та української літератури.
Робота між засіданнями
Укласти науково-методичну скарбничку висловлень «Рецепти підготовки цікавого уроку».


Жовтень 2016 року

3

Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції.   
 В. Сухомлинський
Семінар-практикум «Сучасний урок словесності: типологія уроків, форми їх проведення»
Теоретична частина
1. Основні типи  уроків української літератури та особливості  проведення уроків літератури рідного краю, виразного й позакласного читання.
2. Проблема типології уроків української мови і специфіка проведення уроків розвитку мовлення.
Практична робота
Ігрове конструювання традиційних уроків української мови і літератури різних типів.
Робота між засіданнями
Опрацювати статті фахових видань  та  Інтернет-ресурсів на  тему «Урок як основна організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до уроку».


Листопад 2016 року

4

Прилучення дитини до рідної мови –
це входження її в суспільство.
Мовний практикум «Зміст і технологія розвитку мовлення учнів»
Теоретична частина
1. Мовленнєва норма і шляхи формування культури мовлення учнів.
2. Лінгвістичний аналіз тексту як складник розвитку мовлення учнів.
Практична робота
1.     Практикум «Підготовка до ДПА у форматі ЗНО: система вправ на уроках української словесності у 5 – 11 класах».
2.     Вироблення практичних умінь оцінювання висловлень учнів згідно з критеріями ЗНО з української мови і літератури.
 Робота між засіданнями
Написати висловлення у форматі ЗНО на тему «Культура мови – це духовне обличчя людини».


Лютий 2017 року

5

У школі життя вчитель, виступаючи творцем педагогічного процесу, засновує його на порухах природних особливостей Дитини, спрямовує її на повний розвиток сил і здібностей, які виявляються в багатогранній діяльності Дитини, націлює її на прояви і ствердження особистості Дитини, насичує її найвищими зразками прекрасного в людських взаєминах, у науковому пізнанні, у житті.
Ш. Амонашвілі
 Науково-практична конференція «Особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісний та життєзберігальний підходи до вивчення української мови і літератури»
Теоретична частина
1.                Психологія спілкування учень-учень, учень-учитель на уроках української мови і літератури.
2.                Елементи ОЗОН у процесі вивчення української словесності.
3.   Методика формування предметних мовно-літературних компетентностей.
4.   Комунікативно-діяльнісний та функційно-стилістичний підходи до навчання української мови і комунікативний – до навчання української літератури.
5.   Збереження життя й здоров’я – основні цілі навчальної діяльності.
Практична частина
Розв’язання конфліктних ситуацій зі шкільного життя шляхом застосування медіації - методу вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольнив інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.
Робота між засіданнями    
Підготувати звіт про результати аналізу відвіданих уроків відповідно до окресленої теми.


Квітень 2017 року

6

Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого для практичної педагогічної діяльності, - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.
Методичний практикум «Аналіз уроку як цілісної складної педагогічної системи»
Теоретична частина
Види аналізу уроку як складника цілісної педагогічної системи.
Практична робота (робота в групах)
1.      Перегляд відеоуроків української мови чи літератури.
 2. Дидактична гра «Різні види аналізу уроку як цілісної  педагогічної системи».
Робота між засіданнями
Відвідати урок української мови або літератури і підготувати його комплексний аналіз.


Жовтень 2017 року

7

Учитель живе доти, доки вчиться; щойно перестає вчитися, у ньому помирає учитель
                                       Костянтин Ушинський
Педагогічна майстерня «Вивчення біографії письменника в соціокультурному вимірі»
Теоретична частина
1.Системний підхід до вивчення життя та діяльності письменника в соціокультурному вимірі.
2.    Методи дослідження і шляхи вивчення біографії митця у 5 – 8 та 9 – 11 класах.
Практична частина
1.     Педагогічний консиліум «Алгоритм вивчення життєпису та творчої спадщини письменника».
Робота між засіданнями
Укласти кілька варіантів різнорівневих домашніх завдань, що стосуються вивчення біографії письменника.


Листопад 2017 року


8

Учитель готується до гарного уроку все життя. Така духовна й філософська основа професії й технології
нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань,
учителеві необхідно вбрати ціле море світла.                                                                           В.Сухомлинський
Методична панорама «Методика аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури».
Теоретична частина
1.  Методика аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури.
2.  Опрацювання алгоритмів пообразного, послідовного, проблемно-тематичного, порівняльного шляхів аналізу.
3.  Реалізація змістових ліній чинних програм відповідно до положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти (2004, 2011).
Практична частина
1.   Перегляд відеоуроку української літератури.
2.    Панорама педагогічних досягнень «Моделювання уроків з елементеми  пообразного, послідовного, проблемно-тематичного, порівняльного шляхів аналізу художнього твору».
Робота між засіданнями
Підготувати блок завдань проблемно-пошукового характеру «Аналіз ліричного та прозового  твору».


Лютий
201 8 року


9

Найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дієве) покарання в педагогічній практиці  - оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого
потребує величезного вміння і культури.
В. Сухомлинський
Педагогічний брифінг «Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів»
Теоретична частина
1.     Принципи організації діагностики і контролю за навчальною діяльністю учнів.
2.      Види, форми і методи контролю навчальних досягнень учнів.
3.      Критерії оцінювання мовно-літературних навчальних досягнень учнів.
4.      Практична частина
Коло ідей  «Як подолати труднощі під час оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури?».
Робота між засіданнями
Укласти педагогічний тест для контролю навчальних досягнень учнів з української мови.


Квітень 2018 року

10

Школа – це життєвий простір дитини;  тут вона не просто готується до життя,  а живе.
Захист ідей «Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу».
Теоретична частина
1.  Позаурочна діяльність у школі: основні форми та методи.
2.   Позакласна роботи з учнями як складник системи мовно-літературної освіти.
Практична частина
Фестиваль методичних ідей «Планування системи позакласних заходів у 5 – 11 класах (ситуативний підхід)».
 Робота між засіданнями
Укласти анкету для учнів «Які позакласні виховні заходи я хотів/хотіла би/б відвідати?», провести анкетування  в одному з класів, узагальнити результати анкетування і підготувати їх  презентацію.


Жовтень 2018 року

11

Творчість, майстерність, досконалість –
це, насамперед, наполеглива праця.
В. Сухомлинський
Методична естафета «У творчій лабораторії учителя-словесника»
Теоретична частина
Портфоліо креативного учителя (систематизація матеріалу для опису та опис педагогічного досвіду творчого учителя)
Практична частина
Методична естафета:
-                     стоп-кадр «Презентація перспективного педагогічного досвіду» (майстер-клас);
-                     калейдоскоп методичних знахідок «Я роблю так …» (презентація досвіду роботи учасників школи молодого учителя);
-                    трибуна думок (захист елементів інноваційної діяльності учителя-словесника).


Листопад 2018 року

a

Немає коментарів:

Дописати коментар